Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าแรก คำถาม-คำตอบ แผนผังเว็บไซต์ ตัวแทนประกันชีวิต ติดต่อกับเรา  
 

 
  หน้าแรก/เกี่ยวกับอาคเนย์/จรรณยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
   
 
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
 
 
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงของความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานราชการ

เพื่อให้หลักการดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล บริษัทฯจึงเห็นควรให้มีการจัดทำจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ(Business Code of Conduct) ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเคร่งครัด อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เอาประกันภัย ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และนำมาซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน การเพิ่มมูลค่า และความมั่นคงของกิจการในระยะยาว โดยมีเนื้อหาสำคัญ ดังนี้

1. การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม (Business Integrity)
2. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานราชการ(Regulatory Compliance & Cooperation)
3. การจัดทำบันทึก หรือรายงานที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ( Creditable Records and Reports)
4. การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง (Internal Control / Internal Audit / Risk Management)
5. การรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูล (Information Securities & Using)
6. การสื่อสารในนามบริษัท ( Community on behalf of the Company)
7. การใช้ทรัพย์สินอย่างเหมาะสม (Corporate Asset Control)
8. การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
9. การสร้างสรรค์บรรยากาศการทำงานที่ดี (Good Environment Creation)
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)
11. การส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ (Code of Conduct Enforcement)
12. การรับรอง (Annual Code of Conduct Certification)
 
  จรรณยาบรรณในการประกอบธุรกิจ