x 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าแรก คำถาม-คำตอบ แผนผังเว็บไซต์ ตัวแทนประกันชีวิต ติดต่อกับเรา  
 

  หน้าแรก/กรมธรรม์อาคเนย์/ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
   
 
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) เป็นแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย ในกรณีประสบอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต รวมถึงการให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาล เงินชดเชยรายสัปดาห์จากทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง โดยจะให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก โดยอาคเนย์ประกันชีวิตมีรูปแบบประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้คุณได้เลือกมากมายตามแผนความคุ้มครองต่างๆ เพื่อเป็นหลักประกันสร้างความอบอุ่นให้แก่ตนเอง และบุคคลอันเป็นที่รักได้อย่างมั่นใจ
พีเอ อุ่นใจ พีเอ เเฮปปี้ ไลฟ์ พีเอ พลัส  
 
 
 
 
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับทุกคนในครอบครัว
 
 
+ คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป การถูกฆาตกรรม การขัยขี่ หรือโดยสารจักรยานยนต์ตลอด 24 ชั่วโมง
+ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย (สำหรับผู้ป่วยใน) ภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์ จากโรงพยาบาลชั้นนำกว่า่ 150 แห่งทั่วประเทศ
+ คุ้มครองบุตรไม่จำกัดจำนวน ตั้งแต่อายุ 1 - 20 ปี
+ คุ้มครองทั้งครอบครัวด้วยอัตราเบี้ยเหมาจ่ายเพียงวันละ 3.56 บาท
+ คุ้มครองทันทีที่สมัคร โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 
 
 
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง แบบ PA Family แผน 1
 
 
 
  กรณีต่ออายุปี่ที่ 1 ถึงปีที่ 5 รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยปีแรก สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท
 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 
+ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย และคู่สมรส 15 - 65 ปี (สามารถต่ออายุได้ถึง 70 ปี)
+ บุตรมีอายุระหว่าง 1 - 20 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 20 ปี)
+ สามารถยื่นขอเอาประกันภัยแบบดังกล่าวได้สูงสุดไม่เกิน 10 ฉบับ โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยเมื่อรวมกับสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุพิเศษ, อุบัติเหตุธรรมดา และเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุของกรมธรรม์สามัญ และรวมกับจำนวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบ พีเอ อุ่นใจ และแบบ พีเอ แฮปปี้ไลฟต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท
+ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 
เอกสาร
 
 
+ ใบคำขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบย่อ แบบ PA Family
+ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอเอาประกันภัย และของคู่สมรส (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
+ สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรทุกคน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายส่งเสริมการตลาด บริษัีท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด
โทร. 0 2631 1331 ต่อ 111,245