หน้าแรก คำถาม-คำตอบ แผนผังเว็บไซต์ ตัวแทนประกันชีวิต ติดต่อกับเรา  
 

 
  หน้าแรก/บริการด้วยใจ/แนะนำใช้บริการต่างๆ
   
 
แนะนำใช้บริการต่างๆ
 
 
 
นอกเหนือจากรูปแบบกรมธรรม์ที่มีให้เลือกอย่างเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า อาคเนย์ประกันชีวิตยังได้สรรค์สร้างงานบริการลูกค้า เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายตลอดอายุสัญญาความคุ้มครองของกรมธรรม์
+ บริการด้านการชำระเบี้ยประกัน
+ บริการผู้ถือกรมธรรม์
+ บริการเรียกร้องสินไหมทดแทน
+ บริการพิเศษ อาคเนย์ เฮลท์ เครดิต (Health Credit)
+ บริการรับเรื่องร้องเรียน
+ บริการด้านการพิจารณารับประกัน
+ บริการพิเศษ รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (กรมธรรม์ PA)
 
 
บริการเรียกร้องสินไหมทดแทน

ฝ่ายสินไหมทดแทน
+
พิจารณาจ่ายค่าสินไหมมรณกรรม พิจารณาจ่ายค่าทดแทนอุบัติเหตุ/ทุพพลภาพ/เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ, ค่าทดแทนกรมธรรม์ PA
+ พิจารณาจ่ายค่าทดแทนประกันสุขภาพ/ผู้ป่วยใน/การประกันภัยคุ้มครองโรคร้ายแรง
+ พิจารณาจ่ายค่าทดแทนการรักษาแบบผู้ป่วยนอก
ข้อแนะนำการใช้บริการ
  คำแนะนำการเรียกร้องสินไหม
 
+
ให้ผู้เรียกร้องตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มประกอบการเรียกร้องทุกฉบับ และตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนนำส่งสำนักงานสาขา หรือสำนักงานใหญ่ เอกสารทุกฉบับต้องไม่มีรอยแก้ไข และผู้เรียกร้องตามเอกสารต้องลงนามด้วยตนเอง หากมีการแก้ไขในเอกสารต้องลงนามชื่อกำกับด้วยตนเองทุกครั้ง
+ ผลการพิจารณาสินไหมมรณกรรม
+ กรณีเร่งด่วนพิจารณาจ่ายภายใน 1 วัน
+ กรณีปกติพิจารณาจ่ายภายใน 3 วัน สินไหมทดแทนตามสัญญาเพิ่มเติม ฯ
+ พิจารณาจ่ายค่าทดแทนภายใน 5 วัน รายที่จำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม
+ ฝ่ายสินไหมทดแทนจะแจ้งให้ทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถพิจารณาจ่ายค่าทดแทนฯ ได้ตามระยะเวลาปกติ
+
การติดตามเรื่องสินไหมทดแทนให้แจ้งเลขที่กรมธรรม์ ชื่อผู้เอาประกันภัย สาขา ปรเภทการเรียกร้องสินไหม เช่น ค่าทดแทนอุบัติเหตุ , ประกันสุขภาพ , ผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยนอก เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ
การเรียกร้องสินไหม
  สินไหมมรณกรรม
 
+
การแจ้งบริษัทฯ ต้องแจ้งการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยให้บริษัทฯ ทราบภายใน 14 วัน นับตั้งแต่ วันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต   หรือภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ วันที่ทราบว่าผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์ประกันชีวิต
+ เอกสารประกอบการเรียกร้อง
+ กรมธรรม์
+ แบบฟอร์มผู้อ้างสิทธิ โดยใช้คำร้อง 1 ฉบับต่อผู้รับประโยชน์ 1 คน
+
มรณบััตร หากเป็นสำเนา ต้องให้นายทะเบียนท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราประจำตำแหน่ง
+ ใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยงวดสุดท้าย
+ สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์ รับรองสำเนาถูกต้อง
+
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย ฉบับประทับตรา "ตาย" และของผู้รับผลประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
+
กรณีเสียชีวิตตามธรรมชาติ (จากการเจ็บป่วย) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบเพิ่มเติมจากข้างต้น ใบรายงานแพทย์ผู้ทำการรักษาผู้เอาประกันภัยครั้งสุดท้าย
+
กรณีเสียชีวิตผิดธรรมชาติ (จากอุบัติเหตุ หรือถูกฆาตกรรม) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบเพิ่มเติมจากข้อ (1)-(6) คือ
- สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของท้องที่
- สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ
สำเนาทั้ง 2 ฉบับต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บันทึกลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารถูกต้อง
+ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านเอกสาร ผู้รับประโยชน์เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าทดแทนตามสัญญาเพิ่มเติมฯ (อุบัติเหตุ , การประกันสุขภาพ ฯลฯ)
 
+ การแจ้งบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้ารับการตรวจรักษา
+ เอกสารประกอบ
+ ใบเรียกร้องเงินค่าทดแทนตามสัญญาเพิ่มเติมฯ
+ ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริง)
+ ใบรับรองแพทย์จากคลินิก หรือโรงพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษา (ฉบับจริง)
+ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านเอกสาร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
 
+
กรณีบาดเจ็บได้รับการรักษาจากแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ของโรงพยาบาล ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องค่าทดแทนได้ 2 วิธี คือ
+
แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการรักษาที่แผนก OPD ของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการให้บริการ เครดิตการรักษาตามวงเงินที่ได้รับการคุ้มครองภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเกิดอุบัติเหตุ โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย (กรมธรรม์ PA) และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
+
หากผู้เอาประกันภัยรับการรักษาจากสถานพยาบาลอื่นที่มิใช่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ เพียงจัดส่งใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองแพทย์ให้บริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าทดแทน ซึ่งบริษัทจะส่งตรงให้ผู้เอาประกันภัยโดยเร็ว
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ดูแลลูกค้า (Customer Care Center / CCC)

โทร. 0 2631 1331 ต่อ 900