หน้าแรก คำถาม-คำตอบ แผนผังเว็บไซต์ ตัวแทนประกันชีวิต ติดต่อกับเรา  
 

 
  หน้าแรก/บริการด้วยใจ/แนะนำใช้บริการต่างๆ
   
 
แนะนำใช้บริการต่างๆ
 
 
 
นอกเหนือจากรูปแบบกรมธรรม์ที่มีให้เลือกอย่างเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า อาคเนย์ประกันชีวิตยังได้สรรค์สร้างงานบริการลูกค้า เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายตลอดอายุสัญญาความคุ้มครองของกรมธรรม์
+ บริการด้านการชำระเบี้ยประกัน
+ บริการผู้ถือกรมธรรม์
+ บริการเรียกร้องสินไหมทดแทน
+ บริการพิเศษ อาคเนย์ เฮลท์ เครดิต (Health Credit)
+ บริการรับเรื่องร้องเรียน
+ บริการด้านการพิจารณารับประกัน
+ บริการพิเศษ รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (กรมธรรม์ PA)
 
 
บริการด้านการชำระเีบี้ยประกัน
 
เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันให้กับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ของอาคเนย์ประกันชีวิต โดยลูกค้าของอาคเนย์สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันได้หลากหลายช่องทาง
ชำระผ่านที่ทำการของบริษัทฯ , ที่ทำการสาขาของบริษัทฯทุกสาขาทั่วประเทศ หรือตัวแทนของบริษัทฯ
 
+ ชำระเป็นเงินสด หรือเช็คสั่งจ่าย "บริษัทอาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)" โดยขีดคร่อมเช็คและขีดฆ่า "หรือผู้ถือ"
+
บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านบัตรเครดิต ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โปรดสอบถามข้อมูลก่อนชำระเบี้ยประกันชีวิต
 
ชำระผ่านเจ้าหน้าที่อนุรักษ์กรมธรรม์ของบริษัทฯ
 
+
บริษัทฯมีบริการรับชำระเบี้ยประกัน โดยพนักงานเก็บเงินออกไปรับชำระเบี้ยประกัน จากผู้เอาประกัน เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ , สมุทรปราการ , นนทบุรี โดยสามารถแจ้งใช้บริการได้ที่ ส่วนรับเรื่องและอนุรักษ์กรมธรรม์ โทร. 0 2631 1331 ต่อ 283 , 284 , 900
 
ชำระผ่านเคาน์เตอร์
  ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามที่ระบุไว้ในใบเตือนถึงกำหนดชำระเบี้ยประกัน ได้แก่
 
ธนาคารกรุงเทพ   ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกสิกรไทย   ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร      
 
ชำระทางไปรษณีย์
  โดยแนบใบเตือนกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย ซึ่งสามารถชำระได้โดยวิธีดังนี้
 
+
ชำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟ สั่งจ่าย "บริษัทอาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)" โดยคร่อมเช็คและขีดฆ่า "หรือผู้ถือ"
+
ชำระเป็นธนาณัติ ระบุชื่อผู้รับในนาม "บริษัทอาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)" และสั่งจ่าย ป.ณ.กลาง กรุงเทพฯ 10501
 
ชำระโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร (บัญชีออมทรัพย์ , บัญชีกระแสรายวัน)
 
ธนาคารกรุงเทพ   ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกสิกรไทย   ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารทหารไทย   ธนาคารยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ (ไทย)
ธนาคารธนชาต   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย)   CIMB THAI
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    
 
ชำระโดยวิธีหักบัญชีบัตรเครดิต
 
+ ชำระผ่านเครื่อง EDC ณ.ที่ทำการของบริษัทฯ
+ ชำระโดยหักบัญชีบัตรเครดิตต่อเนื่องทุกงวด (Recurring)
+ ชำระโดยหักบัญชีบัตรเครดิตเป็นครั้งๆ (Mail Order)
 
ชำระผ่าน Internet
  สำหรับลูกค้าที่มีบัญชี
 
+ ธนาคารไทยพาณิชย์ www.scbeasy.com เลขที่บัญชีบริษัท 002-3-08389-1
+ ธนาคารกสิกรไทย www.kasikornbank.com เลขที่บัญชีบริษัท 018-1-13004-0
+ ธนาคารกรุงไทย www.ktb.co.th เลขที่บัญชีบริษัท 023-6-06067-8
 
ชำระผ่านทางโทรศัพท์ระบบอัตโนมัต
  สำหรับลูกค้าที่มีบัญชี
 
+ ธนาคารไทยพาณิชย์ โทรศัพท์ 02-777-7777 เลขที่บัญชีบริษัท 002-3-08389-1
+ ธนาคารกสิกรไทย โทรศัพท์ 02-888-8888 รหัสบริษัท 50016
 
ชำระผ่านเครื่อง ATM
  สำหรับลูกค้าที่มีบัญชี
 
+ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชีบริษัท 002-3-08389-1
+ ธนาคารกสิกรไทย รหัสบริษัท 50016
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ดูแลลูกค้า (Customer Care Center / CCC)
โทร. 0 2631 1331 ต่อ 900 หรือ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ต่อ 201 , 223