หน้าแรก คำถาม-คำตอบ แผนผังเว็บไซต์ ตัวแทนประกันชีวิต ติดต่อกับเรา  
 

 
  หน้าแรก/บริการด้วยใจ/แนะนำใช้บริการต่างๆ
   
 
แนะนำใช้บริการต่างๆ
 
 
 
นอกเหนือจากรูปแบบกรมธรรม์ที่มีให้เลือกอย่างเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า อาคเนย์ประกันชีวิตยังได้สรรค์สร้างงานบริการลูกค้า เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายตลอดอายุสัญญาความคุ้มครองของกรมธรรม์
+ บริการด้านการชำระเบี้ยประกัน
+ บริการผู้ถือกรมธรรม์
+ บริการเรียกร้องสินไหมทดแทน
+ บริการพิเศษ อาคเนย์ เฮลท์ เครดิต (Health Credit)
+ บริการรับเรื่องร้องเรียน
+ บริการด้านการพิจารณารับประกัน
+ บริการพิเศษ รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (กรมธรรม์ PA)
 
 
บริการผู้ถือกรมธรรม์

ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์
ส่วนรับเรื่องและอนุรักษ์กรมธรรม์
+ หน่วยงานบริการลูกค้า Customer Service Center ตั้งอยู่ชั้น G สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม
+
บริการรับเรื่องร้องเรียน
+
บริการเก็บเบี้ยประกันภัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ส่วนเบี้ยประกันและทะเบียน
+ ออกใบเตือนชำระเบี้ยประกันภัย และใบเตือนชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
+ ดำเนินการเรื่องการชำระเบี้ยประกันภัย โดยหักจากบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย (Direct Debit)
+ ดำเนินการเรื่องการชำระเบี้ยประกันภัย โดยหักจากบัตรเครดิตของผู้เอาประกันภัย (Recurring)
+ ออกหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย
ส่วนต่ออายุกรมธรรม์
+ ดำเนินการต่ออายุกรมธรรม์ กรณีที่ชำระเบี้ยประกันภัย พ้นระยะเวลาผ่อนผัน
ส่วนเปลี่ยนแปลง
+
เปลี่ยนชื่อ - สกุล ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ผู้ปกครอง ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
+ เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้เอาประกันภัย
+ เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
+ เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ
+ เปลี่ยนงวดการชำระเบี้ยประกันภัย
+ เปลี่ยนแปลงสัญญาเพิ่มเติม
+ ออกกรมธรรม์ฉบับใหม่
ส่วนสิทธิประโยชน์
+ จ่ายเงินครบกำหนดสัญญา
+ จ่ายเงินคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์
+ ให้กู้ยืมเงินตามสิทธิในกรมธรรม์
+ เวนคืนกรมธรรม์
+ แปลงกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลาประกัน (ETI)
+ แปลงกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ (RPU)
+ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขช่วยรักษากรมธรรม์ให้มีผลบังคับโดยอัตโนมัติ
+ ดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารของลูกค้า (Media Clearing)
ข้อแนะนำการใช้บริการ
การขอรับ เงินครบกำหนดสัญญา (Maturity)
+
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
บริษัทจะทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันครบกำหนด ประมาณ 10 วัน    เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับหนังสือแล้ว สามารถติดต่อรับเงินได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้
+
ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ หรือมอบอำนาจให้รับเงินครบกำหนดสัญญาแทน ณ วันครบกำหนดสัญญา เอกสารที่ใช้มีดังนี้
- กรมธรรม์หรือใบแจ้งความกรมธรรม์สูญหาย
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้
- หนังสือแจ้งกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญาที่บริษัทออกให้
-
หนังสือมอบอำนาจการรับเงินครบกำหนดสัญญา ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย และผู้รับมอบอำนาจ หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
+
ให้จัดส่งตามที่ติดต่อ โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องจัดส่งกรมธรรม์ หรือใบแจ้งความกรมธรรม์สูญหาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ ให้กับบริษัทก่อน เมื่อบริษัทได้รับเอกสารทั้งหมดแล้ว จะทำการจัดส่งเช็คสั่งจ่ายผู้เอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 4 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
+
โอนเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งกรมธรรม์ หรือ ใบแจ้งความกรมธรรม์สูญหาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ และสำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย ให้กับบริษัทก่อน เมื่อบริษัทได้รับเอกสารแล้วจะทำการโอนเงินครบกำหนดสัญญา เข้าบัญชีตามที่แจ้ง ภายใน 4 วัน นับแต่วันทีได้รับเอกสารครบถ้วน
+
กรณีที่ผู้เอาประกันมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่มีสาขาของบริษัท
การจ่ายเงินครบกำหนดสัญญา จะจ่ายเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย สั่งจ่ายผู้เอาประกันภัยตามสาขาที่บริษัทเปิดบัญชีธนาคารไว้ โดยจะจัดส่งผ่านสำนักงานสาขาตามภูมิลำเนา เพื่อการจัดส่งต่อไปให้แก่ผู้เอาประกันภัย
+
กรณีที่ผู้เอาประกันมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่ไม่มีสาขาของบริษัท
บริษัทจะจัดส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญาประมาณ 10 วัน เพื่อให้ผู้เอา ประกันภัยจัดส่งกรมธรรม์ หรือ ใบแจ้งความกรมธรรม์สูญหาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ ให้กับบริษัทก่อน โดยสามารถเลือกวิธีการรับ เงินเหมือนผู้เอาประกันภัยที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
หมายเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยลงนามชื่อสกุลใหม่ และชื่อสกุลเดิมให้เหมือนกับที่ลงนามไว้ในคำขอเอาประกันภัย หรือการเปลี่ยนแปลงครั้งหลังสุด เมื่อเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งมายังบริษัท พร้อมสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ดูแลลูกค้า (Customer Care Center / CCC)

โทร. 0 2631 1331 ต่อ 900